Fabel of Parabel? 'Forecasting'

De financiële functie is en blijft in beweging. We willen weg van de oude stempel van ‘order taker’, ‘bean counter’ of ‘gate keeper’. Wij zijn inmiddels -of groeien naar - Business Partner en zijn hard op weg om ons van ‘order taker’ te ontwikkelen naar een heuse ‘value creator’.

Wendbaarheid vraagt om andere inzichten en instrumenten

Bedrijven willen wendbaar zijn, blijven of worden. Er zijn vele facetten die de mate van wendbaarheid bepalen. De rol van de financiële / CFO functie is cruciaal, als het gaat om betrouwbare, accurate administratie en het verstrekken van de juiste informatie en inzichten.

Wendbaarheid en waarde creatie vragen om korte(re) cycli. Denk aan real-time, dagelijks/wekelijks inzicht, flexibiliteit en korte realisatietermijnen. Dit vraagt om anders werken, denken, doen en ook om andere financiële instrumenten. Naast terugkijken, vraagt dit juist om goed vooruit te kijken.

Forecasting: een fabel?

Forecasting is niet nieuw. Toch zien we in de praktijk dat veel organisaties worstelen met dit instrument.

Het is een complex instrument en relatief nieuw ten opzichte van budgetteren. Vandaar dat wij in de praktijk ook veel problemen c.q. misverstanden zien, waaronder:

  • De forecasting is gedetailleerd en/of op kosten en opbrengsten (soorten).
  • De frequentie van forecasting (en/of rapportage) sluit onvoldoende aan op de business cycle en karakteristiek.
  • De horizon (aantal maanden dat vooruit wordt gekeken) sluit niet aan bij de organisatie, het product of de dienstkarakteristieken (of is gelijk aan de budgethorizon).
  • Forecasting vindt plaats op business drivers, maar niet de juiste of op te veel drivers.
  • Er wordt verondersteld dat de forecast de budgettering vervangt.
  • De complexiteit van forecasting wordt onderschat (men veronderstelt dit in kort tijdbestek, goed werkend te kunnen implementeren).
  • Forecasting is een instrument dat vooruitkijkt. Mits goed ingezet geeft het -op basis van realisatie, inzichten en ratio's - een realistische inschatting van het al dan niet behalen van doelstellingen. En daar zit tegelijk de kneep. Zijn niet de juiste KPI’s en/of business drivers gedefinieerd, is de beschikbare informatie onvoldoende betrouwbaar, zijn niet de juiste inzichten beschikbaar en/of is niet duidelijk welke ratio’s gebruiken we om de huidige kengetallen te transponeren op de toekomst? Dan is de forecast al snel niet betrouwbaar en kijken we naar een fabel.

Er bestaan veel misverstanden over wat dit instrument is, hoe het moet/kan worden gebruikt en wat de meerwaarde ervan is.