Sustainability: onontkoombaar goed voor iedere onderneming

Sustainability

Han Mesters, sectorbankier zakelijke dienstverlening bij ABN-AMRO, belichtte de onontkoombaarheid van sustainability aan de hand van een aantal economische trends. Banking for better, for generations to come is hoe de grootbank haar eigen duurzame aanpak benoemt. ABN-AMRO baseert haar banking for better-aanpak op drie pilaren: CO2-reductie, circulaire transitie (de hoeveelheid restafval minimaliseren) en sociale transitie (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen).

Veel beursgenoteerde bedrijven hebben momenteel te maken met een groeivertraging, signaleert de bank. Oorzaken zijn onder andere de coronacrisis en de oorlog in Oost-Europa. Nu organische groei moeilijker wordt en kostenbesparingen gerealiseerd zijn, zijn overnames in veel gevallen nog de enige manier om groei te realiseren.

Mede daardoor en door de lage rente is de markt voor overnames een waar gekkenhuis. Waar de groei van de meeste bedrijven achterblijft – naar verwachting gemiddeld niet meer dan 1,7% – is die bij de vijf grootste techbedrijven juist enorm hoog. Een andere trend is de afnemende levensduur van bedrijven, mede veroorzaakt door de disruptieve bedrijfsmodellen van nieuwkomers die bestaande partijen uitdagen.

Rapporteren over ESG

Het belangrijkste waar CFO’s mee te maken krijgen is de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de Europese Commissie. Die verplicht grote bedrijven om vanaf 2023 niet alleen meer te rapporteren over hun financiële gezondheid, maar ook over de sociale en milieu-impact van het grootbedrijf.

Binnen Europa komt dit neer op een verplichting voor 75.000 organisaties. Net zoals een accountant de jaarrekening checkt, zal een externe partij nagaan of het bedrijf haar aanpak voor Environmental, Social en Governance (ESG) goed op orde heeft. De uitdaging die er ligt: ervoor zorgen dat je de drie ESG-domeinen goed in kpi’s verwoordt.

Denk bijvoorbeeld aan streefcijfers voor het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat je wilt aannemen. Zweden gaat zelfs nog een stap verder, door het instellen van een target voor consumption-based emissions. Het gaat daarbij niet alleen om de emissie die bedrijven in het land zelf uitstoten, maar ook uitstoot die in andere landen wordt veroorzaakt ten behoeve van de Zweedse consumptie.

War for talent

Op jonge sollicitanten is de aantrekkingskracht van een maatschappelijk verantwoord bedrijf vele malen groter. Robert Swaak, de huidige voorzitter en CEO van ABN-AMRO, erkent dat aandeelhouders nog steeds belangrijk zijn, maar dat jonge mensen vooral waarde hechten aan het purpose statement van een bedrijf.”
Het sluit ook aan bij de motivatietheorie die Daniel Pink omschreef in zijn boek Drive: the Surprising Truth About What Motivates Us. Er zijn drie intrinsieke elementen voor motivatie: autonomie, meesterschap en zingeving.
  • Autonomie – duidt op het menselijk verlangen om een eigen leven te leiden.
  • Meesterschap – is het verlangen om iets te verbeteren dat ertoe doet.
  • Zingeving – gaat over het verlangen om iets te dienen dat groter is dan de mens zelf.
Jonge mensen zijn veel meer intrinsiek gemotiveerd en maken keuzes die passen bij hun gevoel. Voor wie goed aansluiting wil vinden bij de hele medewerkerspopulatie is het belangrijk om in kaart te brengen welke medewerkers van welke generatie er in het bedrijf rondlopen en de communicatie daarop aan te passen.
De conclusie van Mesters? De war for talent is een van de belangrijkste strijdperken voor bedrijven. Jonge mensen vertikken het nog om voor ‘niet-sustainable’ bedrijven te werken, dus zorg dat je ESG op orde is, om ook in de toekomst levensvatbaar en relevant te blijven.

Meer relevante content?

Lees ook het artikel ‘Balanceren tussen profit en purpose’ van Noud Tillemans, CFO bij Fairphone.

Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.